Nyheder fra Karise

4 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Karise og omegn

Job tilbydes:
Graver søges til Karise og Alslev kirker
Stillingen er på 37 timer pr. uge. Vi forventer at du som leder:                                                                                 - kan indgå i vores flade ledelsesstruktur, hvor vi mener at sammen når vi længst. - er kreativ som vores to gravermedhjælpere, og er villig til at samarbejde omkring dette. - har et venligt væsen, som kommer til udtryk overfor dine kolleger, og vores brugere. - indgår i et konstruktivt samarbejde med menighedsrådet og kirkens øvrige samarbejdspartnere. - har kendskab til IT på brugerniveau.   Graveren varetager blandt andet følgende opgaver: -Ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse,  gravfæstelser m.m.  -Kirketjeneste ved kirkelige handlinger. -Administration af kirkegården. -Arbejdstilrettelæggelse i samarbejde med gravermedhjælpere og præst. -Rengøring og tilsyn af kirker, kirkegårde samt tilhørende bygninger herunder specifikke opgaver omkring sognegård og præstegård. Kirkerne har installeret automatisk ringeanlæg. Sognene har tilsammen 3105 indbyggere og der er tilknyttet 1 præst, 1 graver, 2 deltidsansatte gravermedhjælpere, 1 deltidsansat kirkesanger og 1 deltidsansat organist. Vi er to sogne som ligger på Østsjælland, hvorfra vi udøver et menighedsarbejde, med stor tilslutning. Ansættelsen sker ved Karise -  Alslev Sognes Menighedsråd Kildevej 1 B 4653 Karise Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer ( OAO-S ) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Det er en betingelse,  den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres inden for 2 år efter ansættelsens start, såfremt ansøger ikke har gennemført forannævnte. Det er ikke en betingelse at ansøger er udlært gartner, i så fald vil lønindplacering ske i  LG1, med gartneris uddannelse i LG2. Stillingen  indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 305.991,99 kr.--  365.236,32 kr.  ( nutidskroner ). Fikspunktet er 305.991,99 kr.                                                               Såfremt ansøger har gartnerisk uddannelse indplaceres i løngruppe 2 .  Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.151,82 kr. – 380.143,23 kr. ( nutidskroner ).  Fikspunktet er årligt kr. 313.059,87.  Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen, tillægget udgør årligt 22.406,99 kr. Menighedsrådets forslag til lønniveau er  for LG1 306.000,00 kr. og LG2 314.000,00 kr. årligt ( nutidskroner ) ved ansættelse på 37 timer pr. uge. Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK. Nærmer oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Jan Christensen på tlf. 20318069 / mail 7528fotrolig@sogn.dk  Ansøgning med relevante bilag sendes til mail 7528fortrolig@sogn.dk  Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 22.12.2023. Samtale forventes afholdt i løbet af uge 2 og  3 , 2023 Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Karise Kirke
Indrykket 26. november på JobNet
Job tilbydes:
Organist søges til Karise og Alslev kirker
Organist til Karise og Alslev Kirker, Tryggevælde provsti, Roskilde stift. En stilling som organist ved Karise og Alslev kirker, Karise – Alslev sogne er ledig pr. 1. februar 2023, eller efter nærmere aftale.Stillingen er på 10 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver:-Gudstjenester og kirkelige handlinger-Arrangement i børnehave, bl.a. 1 julegudstjeneste-3 julegudstjenester for skolebørn-Skærtorsdag andagt kl. 16.00-Allehelgens gudstjenester i Karise og Alslev- 3 til 4 andagter på plejehjem om året Karise- Alslev sogne har 3105 indbyggere, en præst, 1 graver, 2 deltidsansatte gravermedhjælpere og en deltidsansat kirkesanger. Det er et landsogn som er kendetegnet ved en aktiv menighed, med god tilslutning til kirkelige handlinger og arrangementer.Orglet i Karise kirke er et Marcussen & Søn 1850-1981, 14 stemmer, 2 manualer plus pedal. Orglet i Alslev er Starup & Søn, 8 stemmer 1 manual. Vi forventer at du:-Er indstillet på at bidrage til samarbejde om kirkens gudstjenesteliv.-Kan få det bedste ud af vores instrumenter og dine kolleger-Kan arbejde selvstændigt inden for de aftalte rammer.-Er initiativrig i forbindelse med udøvelse af organistfunktionen. Ansættelsen sker ved Karise / Alslev Sogns Menighedsråd beliggende Kildevej 1 B 4653 Karise.Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Ansættelsen af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10- Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dkNuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske klassificering af stillingen.Årslønnen for kirkemusikere aftales indenfor intervallet 290.698,37 kr. - 424.866,23 kr. (nutidskroner).fikspunktet er 298.151,82 kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør årligt 22.407,00 kr. (nutidskroner).OK tillæg på 966,80 kr. (nutidskroner). Aftalen om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftalen i henhold til ny løn/AC- skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 324.435,10 kr. – 395.331,08 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 41.742,98 kr. – 64.832,43 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO- organist) aftales i henhold til det aftalt basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 313.059,87 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 328.99,93 årligt (nutidskroner). Indplaceringen sker efter anciennitet. Rådigtillægget udgør årligt 37.762,05 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontaktperson Jan Christensen tlf. 20318069 7528, fortrolig@sogn.dkAnsøgningen med relevante bilag sendes til 7528fortrolig@sogn.dk Ansøgninger skal være menighedsrådet i hænde senest 22.12.2022.Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 2 og 3.Menighedsrådet kan oplyse at der vil blive indhentet referencer samt børne- og straffeattest
Karise Kirke
Indrykket 26. november på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk